Fidelix Toimitusehdot

Fidelix Tech Oy:n toimitusehdot jälleenmyyjille

 1. Soveltamisala
  Näitä toimitusehtoja sovelletaan Fidelix Tech Oy:n jälleenmyyjilleen Suomessa suorittamiin tavaratoimituksiin ja palveluihin.
 2. Toimitussopimus
  Toimitussopimuksen katsotaan syntyvän kun jälleenmyyjä lähettää kirjallisen tilauksen tai vastaanottaa toimitusta koskevan Fidelix Tech Oy:n tilausvahvistuksen. Mikäli sopimus syntyy muulla tavoin, katsotaan sen olevan sitova kun Fidelix Tech Oy on ryhtynyt toimenpiteisiin tuotteiden toimittamiseksi ja jälleenmyyjä on tästä menettelystä tietoinen.
 3. Muutokset toimitussopimukseen
  Toimitussopimuksen jälkeen tehdyt muutokset tai lisäykset tilaukseen, toimituksen sisältöön tai toimitusehtoihin eivät ole sitovia ilman Fidelix Tech Oy:n kirjallista hyväksymistä.
 4. Hinnat
  Mikäli toisin ei ole nimenomaisesti mainittu, Fidelix Tech Oy:n JM-hinnaston hinnat ovat arvonlisäverottomia. Mitkään muut kustannukset, kuten toimitus-, kuljetus- ja vakuutuskustannukset sekä verot eivät sisälly hinnaston hintoihin. Hinta ei sisällä Fidelix Tech Oy suorittamia ylimääräisiä palveluja kuten esimerkiksi tuotteen asennusta, käyttöönottoa tai suunnitelmien ja piirustusten laatimista. Fidelix Tech Oy pidättää itselleen oikeuden julkaista uuden hinnaston tai muuttaa hintoja milloin tahansa. Fidelix sitoutuu ilmoittamaan jälleenmyyjälle muutoksista vähintään 1 kuukausi ennen niiden voimaanastumista. Kunkin tilauksen kohdalla noudatetaan tilauksen saapumispäivän hinnastoa.
 5. Toimitusehdot
  Toimitusehto on EXW (Incoterms 2020)
  Toimituspäivämäärä on se päivä, jolloin tuote on valmiina jälleenmyyjän noudettavissa Fidelix Tech Oy:n varastossa ja siitä on jälleenmyyjälle ilmoitettu. Vaaranvastuu tuotteesta siirtyy jälleenmyyjälle, kun tavara on rahdinkuljettajan huostassa.
 6. Maksuehdot
  Maksuehto merkitään kirjalliseen tilaukseen. Ellei muuta ole sovittu, on maksuehto 14 päivää netto. Lasku on maksettava täysimääräisesti sovitun maksuehdon mukaisesti. Lasku tilauksesta toimitetaan samaan aikaan, kun tuotteet lähtevät meiltä kuljetukseen. Eräpäivän jälkeen jällenmyyjän on automaattisesti suoritettava vuosittaista viivästyskorkoa viivästyneelle summalle korkolain 20.8.1982/633 4 §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan mukaan. Mikäli jälleenmyyjän maksusuoritus on viivästynyt, Fidelix Tech Oy:llä on oikeus pidättyä uusista toimituksista jälleenmyyjälle.
 7. Tuotteen myynti, asennus ja käyttö
  Jälleenmyyjällä on oikeus myydä Fidelix Tech Oy:n tuotteita edelleen omissa hankkeissaan. Myynti tapahtuu jälleenmyyjän omissa nimissä ja omaan laskuun.
  Tuotteen saa asentaa vain ammattitaitoinen ja pätevä asianomaisen perehdytyksen saanut henkilö. Jälleenmyyjän tulee osallistua tuotekoulutukseen vuosittain ja ylläpitää henkilöstön tietotaitoa. Asennus ja käyttö tulee tapahtua kulloinkin voimassa olevien asennus- ja käyttöohjeiden mukaisesti.
 8. Muutokset tuotteistossa sopimuskauden aikana
  Toimitettujen tuotteiden jotkin ominaisuudet voivat erota tuoteluettelon kuvasta tai mallista. Fidelixillä on oikeus muuttaa laitteiden tai ohjelmistojen määrityksiä edellyttäen, että muutosten vaikutusta laitteiden suorituskykyyn tai toiminnallisiin ominaisuuksiin ei ole pidettävä oleellisesti alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeavana.
 9. Omistusoikeus
  Omistusoikeus tuotteisiin on Fidelix Tech Oy:llä, kunnes jälleenmyyjä on maksanut laskun kokonaisuudessaan.
  Fidelix Tech Oy:llä säilyy kaikkien omien tuotteidensa tuoteoikeudet. Ohjelmistotuotteiden osalta jälleenmyyjä saa kohdekohtaisen käyttöoikeuden. Ohjelmistoa ei saa kopioida, käyttää tai myydä käyttökohteen lisäksi muualle.
 10. Tuotteen takaisinlunastus
  Fidelix Tech Oy:llä ei ole velvollisuutta lunastaa tuotetta takaisin. Mikäli asiasta erikseen sovitaan, on takaisinlunastuksen yhteydessä sovittava erikseen hyvityksestä, jonka Fidelix Tech Oy maksaa jälleenmyyjälle.
  Lunastusmahdollisuus ei koske asiakaskohtaisia, erikseen kasattuja tai suunniteltuja tuotteita.
 11. Tuotteen tarkastaminen
  Jälleenmyyjä on velvollinen tarkastamaan tuotteen huolellisesti heti sen saadessaan. Kaikista virheistä on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti Fidelix Tech Oy:lle. Muussa tapauksessa asiakkaan katsotaan hyväksyneen tuotteen sellaisenaan. Piilevistä virheistä on ilmoitettava kirjallisesti välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen.
 12. Takuu
  Fidelix Tech Oy antaa takuun ja vastaa alla mainituin rajoituksin siitä, että toimitetulla tuotteella on ne ominaisuudet, jotka on kaupanteossa yhteisesti sovittu.
  Virhevastuu ja takuu eivät koske virhettä tai vahinkoa, joka aiheutuu kokonaan tai osittain asiakkaan toimista tai sellaisen kolmannen henkilön toimista, jonka toiminnasta vastuu ja riski ovat asiakkaalla. Takuu ei ole voimassa jos:
  a. tuotetta käytetään paikassa tai olosuhteissa, jota ei ole määritelty tuotteen käyttöpaikaksi
  b. tuotetta käytetään muuhun tarkoituksen kuin mihin se on suunniteltu
  c. tuotetta käytetään noudattamatta lakia, viranomaisten määräyksiä tai Fidelix Tech Oy:n ohjeita (esimerkiksi koskien asennusta, käyttöönottoa tai käyttöä)
  d. tuote on koottu tai asennettu virheellisesti tai noudattamatta hyvää teknistä tapaa ja ammattikäytäntöä, taikka sitä on käytetty ilman asianmukaista huoltoa
  e. tuotteeseen on tehty muutoksia tai korjauksia ilman Fidelix Tech Oy:n suostumusta
  f. tuotetta on säilytetty väärin tai väärissä olosuhteissa
  g. jälleenmyyjä tai kolmannet osapuolet ovat vastuussa vahingosta
  Jälleenmyyjä vastaa käyttämiensä alihankkijoiden ja muiden henkilöiden toiminnasta ja laiminlyönneistä kuin omistaan. Fidelix Tech Oy:n laitteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta tuotteen toimituspäivämäärästä lukien. Takuuaika tuotteille, jotka eivät ole Fidelix Tech Oy:n itse valmistamia, määräytyy tilausvahvistuksen mukaisesti.
  Virheen havaittuaan jälleenmyyjän tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Mikäli vika on ilmennyt takuuajan puitteissa, Fidelix Tech Oy:llä on velvollisuus korjata tai vaihtaa virheellinen tuote samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
  Jälleenmyyjä vastaa itse täysimääräisesti tuotteen vaihtamisen yhteydessä mahdollisesti syntyvistä kustannuksista, kuten esimerkiksi laitteen irrottamisesta tai kuljettamisesta Fidelix Tech Oy:n huoltoon. Korjatulla tai vaihdetulla tuotteella on takuuaikaa jäljellä saman verran kuin vaihdetulla tuotteella sitä oli jäljellä.
 13. Vastuunrajoitus
  Fidelix Tech Oy:n vastuu on määritelty täysimääräisesti aiemmissa tämän sopimuksen kohdissa. Jälleenmyyjä luopuu muista vaatimuksistaan ja oikeuksistaan Fidelix Tech Oy:tä kohtaan riippumatta niiden oikeudellisesta perusteesta, mukaan lukien oikeus hinnanalennukseen ja sopimuksen purkamiseen. Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta vain itse tuotteessa ilmenevästä vahingosta. Fidelix Tech Oy:llä ei ole vastuuta välillisistä kustannuksista, jotka aiheutuvat vahingon syyn määrittämisestä tai asiantuntijoiden lausunnoista. Fidelix Tech Oy ei ole vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista (kuten esimerkiksi tuotteen virheistä tai puutteista aiheutuneista vahingoista). Välillisellä vahingolla tarkoitetaan muun muassa seisonta-aikaa, tuotannon menetyksiä sekä saamatta jäänyttä voittoa.
  Fidelix Tech Oy:n vastuun rajoittamista tai poistamista koskevia ehtoja sovelletaan myös Fidelix Tech Oy:n työntekijöiden oikeudelliseen vastuuseen. Näitä vahinkoja ei korvata, ellei Fidelix Tech Oy tai ko. henkilö ole aiheuttanut niitä tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.
 14. Salassapitovelvollisuus
  Jälleenmyyjä pitää salassa kolmannelta osapuolelta Fidelix Tech Oy:n luottamuksellisen tiedon, joka koskee Fidelix Tech Oy:tä tai sen tuotteita tai asiakkaita. Jälleenmyyjä ei käytä tällaista tietoa muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi.
 15. Ylivoimainen este
  Fidelix Tech Oy ei ole vastuussa mistään viipeestä tai vahingosta, joka syntyy ylivoimaisen esteen ilmetessä. Ylivoimaiseksi esteeksi tulkitaan yleisen sopimusoikeuden mukaiset Force Major -esteet.
 16. Voimassaolo
  Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Fidelix Tech Oy:llä on oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja milloin tahansa. Muutokset eivät koske jo tehtyjä toimitussopimuksia tai tilauksia.
 17. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
  Näihin toimitusehtoihin sekä tuotteiden ja palveluiden toimituksiin sovelletaan Suomen lakia. Toimitussopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet, joita ei pystytä keskinäisin neuvotteluin sopimaan ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.