Fidelix Toimitusehdot

Fidelix Oy:n & Fidelix Tech Oy:n toimitusehdot

1.           Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Fidelix Oy:n ja Fidelix Tech Oy:n (myöhemmin Fidelix) jälleenmyyjilleen Suomessa suorittamiin tavaratoimituksiin ja palveluihin.

2.           Toimitussopimus

Toimitussopimuksen katsotaan syntyvän, kun jälleenmyyjä lähettää kirjallisen tilauksen tai vastaanottaa toimitusta koskevan Fidelix:n tilausvahvistuksen. Mikäli sopimus syntyy muulla tavoin, katsotaan sen olevan sitova, kun Fidelix on ryhtynyt toimenpiteisiin tuotteiden toimittamiseksi ja jälleenmyyjä on tästä menettelystä tietoinen.

3.           Muutokset toimitussopimukseen

Toimitussopimuksen jälkeen tehdyt muutokset tai lisäykset tilaukseen, toimituksen sisältöön tai toimitusehtoihin toimitussopimuksen syntymisen jälkeen eivät ole sitovia ilman Fidelix:n kirjallista hyväksymistä.

4.           Hinnat

Mikäli toisin ei ole nimenomaisesti mainittu, Fidelix:n JM-hinnaston hinnat ovat arvonlisäverottomia. Mitkään muut kustannukset, kuten toimitus-, kuljetus- ja vakuutuskustannukset sekä verot eivät sisälly hinnaston hintoihin. Hinta ei sisällä Fidelix suorittamia ylimääräisiä palveluja kuten esimerkiksi tuotteen asennusta, käyttöönottoa tai suunnitelmien ja piirustusten laatimista. Fidelix pidättää itselleen oikeuden julkaista uuden hinnaston tai muuttaa hintoja milloin tahansa. Fidelix sitoutuu ilmoittamaan jälleenmyyjälle muutoksista vähintään 1 kuukausi ennen niiden voimaanastumista. Kunkin tilauksen kohdalla noudatetaan tilauksen saapumispäivän hinnastoa.

5.           Toimitusehdot

Toimitusehto on EXW (Incoterms 2020) Fidelix:n osoittama varasto Suomessa.

Toimituspäivämäärä on se päivä, jolloin tuote on valmiina jälleenmyyjän noudettavissa Fidelix:n varastossa ja siitä on jälleenmyyjälle ilmoitettu.

6.           Maksuehdot

Maksuehto merkitään kirjalliseen tilaukseen. Ellei muuta ole sovittu, on maksuehto 14 päivää netto. Lasku on maksettava täysimääräisesti sovitun maksuehdon mukaisesti. Lasku tilauksesta toimitetaan samaan aikaan, kun tuotteet lähtevät meiltä kuljetukseen. Eräpäivän jälkeen jälleenmyyjän on automaattisesti suoritettava vuosittaista viivästyskorkoa viivästyneelle summalle siten, kun kulloinkin korkolaissa (20.8.1982/633) säädetään. Mikäli jälleenmyyjän maksusuoritus on viivästynyt, Fidelix:llä on oikeus pidättyä uusista toimituksista jälleenmyyjälle.

7.           Tuotteen myynti, asennus ja käyttö

Jälleenmyyjällä on oikeus myydä Fidelix:n tuotteita edelleen omissa hankkeissaan. Myynti tapahtuu jälleenmyyjän omissa nimissä ja omaan laskuun.

Tuotteen saa asentaa vain ammattitaitoinen ja pätevä, asianomaisen perehdytyksen saanut henkilö. Jälleenmyyjän tulee osallistua tuotekoulutukseen vuosittain ja ylläpitää henkilöstön tietotaitoa. Asennus ja käyttö tulee tapahtua kulloinkin voimassa olevien asennus- ja käyttöohjeiden mukaisesti.

8.           Muutokset tuotteistossa sopimuskauden aikana

Toimitettujen tuotteiden jotkin ominaisuudet voivat erota tuoteluettelon kuvasta tai mallista. Fidelix:llä on oikeus muuttaa laitteiden tai ohjelmistojen määrityksiä edellyttäen, että muutosten vaikutusta laitteiden suorituskykyyn tai toiminnallisiin ominaisuuksiin ei ole pidettävä oleellisesti alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeavana.

9.           Omistusoikeus

Omistusoikeus tuotteisiin on Fidelix:llä, kunnes jälleenmyyjä on maksanut laskun kokonaisuudessaan.

Fidelix:llä säilyy kaikkien omien tuotteidensa tuoteoikeudet sekä oikeudet tuotteita koskeviin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin immateriaalioikeuksiin. Ohjelmistotuotteiden osalta jälleenmyyjä saa kohdekohtaisen käyttöoikeuden. Ohjelmistoa ei saa kopioida, käyttää tai myydä käyttökohteen lisäksi muualle.

10.      Tuotteen takaisinlunastus

Fidelix:llä ei ole velvollisuutta lunastaa tuotetta takaisin. Mikäli asiasta erikseen sovitaan, on takaisinlunastuksen yhteydessä sovittava erikseen hyvityksestä, jonka Fidelix maksaa jälleenmyyjälle.

Lunastusmahdollisuus ei koske asiakaskohtaisia, erikseen kasattuja tai suunniteltuja tuotteita.

11.      Tuotteen tarkastaminen

Jälleenmyyjä on velvollinen tarkastamaan tuotteen huolellisesti heti sen saadessaan. Kaikista virheistä on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti Fidelix:lle. Muussa tapauksessa asiakkaan katsotaan hyväksyneen tuotteen sellaisenaan. Piilevistä virheistä on ilmoitettava kirjallisesti välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen.

12.      Takuu

Fidelix antaa takuun ja vastaa alla mainituin rajoituksin siitä, että toimitetulla tuotteella on ne ominaisuudet, jotka on kaupanteossa yhteisesti sovittu.

Virhevastuu ja takuu eivät koske virhettä tai vahinkoa, joka aiheutuu kokonaan tai osittain asiakkaan toimista tai sellaisen kolmannen henkilön toimista, jonka toiminnasta vastuu ja riski ovat asiakkaalla. Takuu ei ole voimassa jos:

  1. tuotetta käytetään paikassa tai olosuhteissa, jota ei ole määritelty tuotteen käyttöpaikaksi
  2. tuotetta käytetään muuhun tarkoituksen kuin mihin se on suunniteltu
  3. tuotetta käytetään noudattamatta lakia, viranomaisten määräyksiä tai Fidelix:n ohjeita (esimerkiksi koskien asennusta, käyttöönottoa tai käyttöä)
  4. tuote on koottu tai asennettu virheellisesti tai noudattamatta hyvää teknistä tapaa ja ammattikäytäntöä, taikka sitä on käytetty ilman asianmukaista huoltoa
  5. tuotteeseen on tehty muutoksia tai korjauksia ilman Fidelix:n suostumusta
  6. tuotetta on säilytetty väärin tai väärissä olosuhteissa
  7. jälleenmyyjä tai kolmannet osapuolet ovat vastuussa vahingosta

Jälleenmyyjä vastaa käyttämiensä alihankkijoiden ja muiden henkilöiden toiminnasta ja laiminlyönneistä kuin omistaan. Fidelix:n laitteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta tuotteen toimituspäivämäärästä lukien. Takuuaika tuotteille, jotka eivät ole Fidelix:n itse valmistamia, määräytyy tilausvahvistuksen mukaisesti.

Virheen havaittuaan jälleenmyyjän tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Mikäli vika on ilmennyt takuuajan puitteissa, Fidelix:llä on velvollisuus korjata tai vaihtaa virheellinen tuote samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

Jälleenmyyjä vastaa itse täysimääräisesti tuotteen vaihtamisen yhteydessä mahdollisesti syntyvistä kustannuksista, kuten esimerkiksi laitteen irrottamisesta tai kuljettamisesta Fidelix:n huoltoon. Korjatulla tai vaihdetulla tuotteella on takuuaikaa jäljellä saman verran kuin vaihdetulla tuotteella sitä oli jäljellä.

13.      Vastuunrajoitus

Fidelix:n vastuu on määritelty täysimääräisesti näissä toimitusehdoissa. Jälleenmyyjä luopuu muista vaatimuksistaan ja oikeuksistaan Fidelix:tä kohtaan riippumatta niiden oikeudellisesta perusteesta, mukaan lukien oikeus hinnanalennukseen ja sopimuksen purkamiseen. Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta vain itse tuotteessa ilmenevästä vahingosta. Fidelix:llä ei ole vastuuta välillisistä kustannuksista, jotka aiheutuvat vahingon syyn määrittämisestä tai asiantuntijoiden lausunnoista. Fidelix ei ole vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista . Välillisellä vahingolla tarkoitetaan muun muassa tuotteen virheistä tai puutteista aiheutuneita vahinkoja, seisonta-aikaa, tuotannon menetyksiä sekä saamatta jäänyttä voittoa.

Fidelix:n vastuun rajoittamista tai poistamista koskevia ehtoja sovelletaan myös Fidelix:n työntekijöiden oikeudelliseen vastuuseen. Näitä vahinkoja ei korvata, ellei Fidelix tai ko. henkilö ole aiheuttanut niitä tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

Fidelix:n vastuu toimitussopimuksen alla rajoittuu sille toimitussopimuksen mukaisesti maksettuun hintaan.

14.      Pakotteet ja vientivalvonta

Jälleenmyyjä vakuuttaa, että se itse tai sitä kontrolloiva tai sen tosiasiallinen edunsaajana oleva taho ei ole Taloudellisten Pakotteiden kohteena ja että se noudattaa kaikkia Pakotemääräyksiä. Jälleenmyyjä ei suoraan tai välillisesti vie maasta tai muutoin toimita tuotteita tai palvelujen osaa tai välitä, rahoita tai muutoin mahdollista mitään liiketoimintaa Pakotemääräysten vastaisesti.

Jälleenmyyjä sitoutuu pyydettäessä viipymättä antamaan Fidelix:lle sellaiset itseään ja asiakkaitaan koskevat tiedot, joita Fidelix kohtuudella pyytää varmistaakseen, että jälleenmyyjä noudattaa tätä kohtaa 14 sekä vastaamaan kaikista sellaisista Fidelix:n tai sen konserniyritysten vahingoista, vastuista, tappioista, sakoista, rangaistusmaksuista ja kuluista, jotka johtuvat jälleenmyyjän tämän kohdan 14 vastaisesta toiminnasta tai jotka liittyvät siihen.

Muiden oikeussuojakeinojen lisäksi Fidelix voi irtisanoa toimitussopimuksen päättymään välittömästi ilmoittamalla tästä kirjallisesti jälleenmyyjälle ilman, että se on velvollinen korvaamaan jälleenmyyjälle irtisanomisesta aiheutuneita vahinkoja, mikäli jälleenmyyjä rikkoo tämän kohdan 14 määräyksiä.

Tässä kohdassa 14 käsitteellä ”Taloudellinen Pakote” tarkoitetaan mitä tahansa taloudellista pakotetta, rajoitustoimenpidettä tai kauppaa rajoittavaa määräystä, jonka on asettanut YK:n turvallisuusneuvosto, Euroopan Unioni, Amerikan Yhdysvallat tai mikä tahansa muu itsenäinen valtio; sekä käsitteellä ”Pakotemääräys” tarkoitetaan mitä tahansa lakia, asetusta, määräystä tai päätöstä, jolla Taloudellisia Pakotteita toimeenpannaan.

15.      Salassapitovelvollisuus

Jälleenmyyjä pitää salassa kolmansilta osapuolilta kaiken sellaisen Fidelix:n luottamukselliset tiedot, joka koskee esimerkiksi Fidelix:tä tai sen tuotteita tai asiakkaita. Jälleenmyyjä ei käytä tällaista tietoa muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi.

16.      Ylivoimainen este

Fidelix ei ole vastuussa mistään viipeestä tai vahingosta, joka syntyy ylivoimaisen esteen ilmetessä. Ylivoimaiseksi esteeksi tulkitaan yleisen sopimusoikeuden ja sopimusoikeuden periaatteiden mukaiset Force Majeure -esteet.

17.      Voimassaolo

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Fidelix:llä on oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja milloin tahansa. Muutokset eivät koske jo tehtyjä toimitussopimuksia tai tilauksia.

18.      Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Näihin toimitusehtoihin sekä tuotteiden ja palveluiden toimituksiin sovelletaan Suomen lakia. Toimitussopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet, joita ei pystytä keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.