Fidelix Kiinteistön elinkaari Flow_how

Fidelix flow how

Datapohjaista näkemystä kiinteistö­johtamiseen

Flow_how avaa kiinteistöomistajille uuden oven kannattavuuteen

Fidelix Flow_how vastaa modernin kiinteistöhallinnan haasteisiin yhdistämällä älykkään rakennusautomaation ja koneoppimisen palvelemaan vastuullista ja kannattavaa kiinteistöomistamista.

Fidelix Flow_how: Datankeruusta toimenpiteisiin

Opas kiinteistön datalähtöiseen johtamiseen Flow_how:n avulla. Lataa opas ja lue lisää mistä Flow_how:ssa on kyse, ja miten se säästää sinun aikaasi ja kallisarvoisia resurssejasi.

Optimointi

Ennakointi

Tehokkuus

Tuottavuus

Raportointi

Tämän päivän kiinteistöomistajat tasapainoilevat kolmen toisiinsa kiinteästi kytkeytyvän haasteen kanssa. Yhtäällä rakennusten käyttäjien vaatimustaso sekä rakennuksen sisäilmaston että rakennuksen digitaalisten palvelujen osalta on noussut yhä korkeammaksi.

Toisaalta rakennuksen elinkaarikustannukset – joista energia muodostaa Suomen olosuhteissa merkittävän osan – olisi pystyttävä pitämään kurissa. Ideaalitilanteessa kaikki tämä tulisi pystyä tekemään järkevällä investointitasolla siten, että myös tulevaisuuden tarpeet voidaan toteuttaa ilman massiivisia uusinvestointeja.

Fidelix Flow_how on kehitetty Fidelix Rakennus­automaatiojärjestelmän kanssa vastaamaan juuri näihin haasteisiin. Tavoitteena on käyttäjälähtöisesti digitalisoidut rakennukset, joissa on aina optimaaliset olosuhteet – ilman energian ja muiden resurssien ylimääräistä tuhlausta. Ja aina kustannustehokkaasti toteutettuna.

Koneoppimista hyödyntävä Fidelix Flow_how on helppokäyttöinen ohjelmisto, joka auttaa valjastamaan rakennus­automaation tuottaman valtavan tietomäärän omistajien ja ylläpitäjien päätösten tueksi – helposti ja havainnollisesti. Flow_How auttaa optimoimaan resurssit, tunnistamaan riskit ja ennakoimaan tulevaa.

Mitä kaikkea rakennukset haluaisivatkaan meille kertoa..
…jos vain pystyisimme ymmärtämään?

Ahdistaa! Nelos­ker­rok­sessa loppuu aina ilta­päivisin ilma kun muista kerrok­sista ramp­paa väkeä sinne pala­ve­reihin

Mullapa taas iv-koneet puhaltaa lämmöt pihalle vaikka täällä ei edes ole ketään!

Jahas, se on taas se aika vuodesta kun meikä­läisellä on jatkuvaa yliläm­mitystä öisin.

Hmm…luulenpa että meillä voisi säästää pitkän pennin hyödyn­tämällä kysyntä­joustoa. Tietää­köhän omis­taja?

Hyödyt lyhyesti

Aktivoitu data

Alusta yhdistää kaiken rakennusdatan helposti hallittavaksi ja ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi ja auttaa tulkitsemaan trendejä ja muutoksia oikein. Jatkuva prosessien optimointi auttaa säästämään energiaa ja resursseja.

Automatisoitu raportointi

Ymmärrettävät ja havainnolliset raportit johdolle ja omistajille sekä toteutuneiden olosuhteiden kattava dokumentaatio. Mahdollisuus Power BI -raportointiin ja valmius GRESB-raportointiin.

Käyttäjien viihtyvyys

Alusta kerää jatkuvaa, reaaliaikaista loppukäyttäjädataa. Näin tiedetään, kuinka tiloissa vallitsevat olosuhteet koetaan, ja niitä voidaan optimoida tuottavamman työskentely-ympäristön aikaansaamiseksi.

Ennakointi

Alusta auttaa tunnistamaan ennakoivan huollon tarpeet jo etukäteen, paljon ennen ongelmien syntymistä.

Rakennuksista saatava tieto on oikein käytettynä tuottavaa pääomaa.

Kaikki kiinteistön tiedot yhdestä näkymästä…

Sisäilma

Energia

Rakennusautomaatio

…johtaa tuottavaan pääomaan useilla alueilla:

Resurssit

Hallinnoi ja optimoi resurssien käyttöä rakennuksissa ja niiden hallinta­prosesseissa.

Prosessit

Seuraa ja optimoi talo­teknisiä järjes­telmiä reaali­aikaisesti.

Raportointi

Ajantasaista tietoa päätöksen­teon tueksi. Olosuhteiden selkeä raportointi.

Ennakointi

Reagoinnista proaktiiviseen toi­min­taan. Ennakoiva huoltopalvelu.

Tuottavuus

Kaksi väylää parempaan tuottoon: hyvä olosuhde­hallinta parantaa käyttäjä­tyytyväisyyttä ja optimointi tuo säästöjä.

Flow_how auttaa tunnistamaan ja korjaamaan myös piilevät ongelmat

Asiantuntijamme analysoivat ja tekevät toimenpide-ehdotukset – asiakas päättää toteutuksesta

Analytiikka tekee havainnon

Energia-asiantuntija vah­vis­taa ha­vain­non ja arvioi toimen­pide­tarpeen

"Analytiikka on tehnyt kiinteistöstä kerättävän tiedon perusteella ha­vain­non ilman­vaih­to­koneen TK304 toi­min­taan liittyen. Asian­tunti­jamme on vahvist­anut tämän havain­non oikeaksi."

Energia-asiantuntija tekee kus­tan­nus- ja hyöty­­arvion

Havainto ja ratkaisu­ehdotus esitel­lään asiak­kaalle

"Tuloilma­kanavan ilma­määrä­mittaus ei putoa koskaan nol­laan ja lämmitys­patterin säätö­vent­tiili on jatkuvasti auki. Arviomme mukaan tuloilma­kanavan sulku­pelti ei mene kunnolla kiinni – syynä vial­linen pelti­moottori. Pellin vuotaessa vuoto­ilman lämmit­tämiseen kuluu noin 1300 € vuodessa. Pelti­moottorin uusinta asen­nettuna noin 500 €. Korjauksen takaisin­maksu­aika on noin neljä kuukautta. Teh­däänkö työ­tilaus?"

Sovi­taan toimen­piteet ja aika­taulu

Toimen­piteiden suo­ri­tus ja las­kutus

Jälki­seuranta

Flow_how:

  • auttaa välttämään yllättäviä kustannuksia: ongelmien ennakointi ehkäisee yllättäviä vikoja
  • lisää turvallisuutta ja luotettavuutta
  • turvaa rakennuksen elinkaaren sisäolosuhteiden osalta
  • parantaa asiakaskokemusta ja tuottavuutta
  • helpottaa kiinteistöomistajan elämää.

Muistilista lämmityskauden alkuun

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Palvelumyynti on tavoitettavissa sähköpostitse palvelumyynti@fidelix.fi

Sari Miettinen

Myyntipäällikkö

sari.miettinen@fidelix.com +358 40 524 1028