Fidelix Yksityinen: Fidelix huolto Toimitusehdot

Toimitusehdot

1. Soveltamisala
Näitä toimitusehtoja sovelletaan Fidelix Oy:n jälleenmyyjilleen Suomessa suorittamiin tavaratoimituksiin ja palveluihin.

2. Toimitussopimus
Toimitussopimuksen katsotaan syntyvän kun jälleenmyyjä lähettää kirjallisen tilauksen tai vastaanottaa toimitusta koskevan Fidelix Oy:n tilausvahvistuksen. Mikäli sopimus syntyy muulla tavoin, katsotaan sen olevan sitova kun Fidelix Oy on ryhtynyt toimenpiteisiin tuotteiden toimittamiseksi ja jälleenmyyjä on tästä menettelystä tietoinen.

3. Muutokset toimitussopimukseen
Toimitussopimuksen jälkeen tehdyt muutokset tai lisäykset tilaukseen, toimituksen sisältöön tai toimitusehtoihin eivät ole sitovia ilman Fidelix Oy:n kirjallista hyväksymistä.

4. Hinnat
Mikäli toisin ei ole nimenomaisesti mainittu, Fidelix Oy:n JM-hinnaston hinnat ovat arvonlisäverottomia. Mitkään muut kustannukset, kuten toimitus-, kuljetus- ja vakuutuskustannukset sekä verot eivät sisälly hinnaston hintoihin. Hinta ei sisällä Fidelix Oy suorittamia ylimääräisiä palveluja kuten esimerkiksi tuotteen asennusta, käyttöönottoa tai suunnitelmien ja piirustusten laatimista. Fidelix Oy pidättää itselleen oikeuden julkaista uuden hinnaston tai muuttaa hintoja milloin tahansa. Fidelix sitoutuu ilmoittamaan jälleenmyyjälle muutoksista vähintään 1 kuukausi ennen niiden voimaanastumista. Kunkin tilauksen kohdalla noudatetaan tilauksen saapumispäivän hinnastoa.

5. Toimitusehdot
Toimitusehto on EXW (Incoterms 2020)
Toimituspäivämäärä on se päivä, jolloin tuote on valmiina jälleenmyyjän noudettavissa Fidelix Oy:n varastossa ja siitä on jälleenmyyjälle ilmoitettu. Vaaranvastuu tuotteesta siirtyy jälleenmyyjälle, kun tavara on rahdinkuljettajan huostassa.

6. Maksuehdot
Maksuehto merkitään kirjalliseen tilaukseen. Ellei muuta ole sovittu, on maksuehto 14 päivää netto. Lasku on maksettava täysimääräisesti sovitun maksuehdon mukaisesti. Lasku tilauksesta toimitetaan samaan aikaan, kun tuotteet lähtevät meiltä kuljetukseen. Eräpäivän jälkeen jällenmyyjän on automaattisesti suoritettava vuosittaista viivästyskorkoa viivästyneelle summalle korkolain 20.8.1982/633 4 §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan mukaan. Mikäli jälleenmyyjän maksusuoritus on viivästynyt, Fidelix Oy:llä on oikeus pidättyä uusista toimituksista jälleenmyyjälle.

7. Tuotteen myynti, asennus ja käyttö
Jälleenmyyjällä on oikeus myydä Fidelix Oy:n tuotteita edelleen omissa hankkeissaan. Myynti tapahtuu jälleenmyyjän omissa nimissä ja omaan laskuun.
Tuotteen saa asentaa vain ammattitaitoinen ja pätevä asianomaisen perehdytyksen saanut henkilö. Jälleenmyyjän tulee osallistua tuotekoulutukseen vuosittain ja ylläpitää henkilöstön tietotaitoa. Asennus ja käyttö tulee tapahtua kulloinkin voimassa olevien asennus- ja käyttöohjeiden mukaisesti.

8. Muutokset tuotteistossa sopimuskauden aikana
Toimitettujen tuotteiden jotkin ominaisuudet voivat erota tuoteluettelon kuvasta tai mallista. Fidelixillä on oikeus muuttaa laitteiden tai ohjelmistojen määrityksiä edellyttäen, että muutosten vaikutusta laitteiden suorituskykyyn tai toiminnallisiin ominaisuuksiin ei ole pidettävä oleellisesti alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeavana.

9. Omistusoikeus
Omistusoikeus tuotteisiin on Fidelix Oy:llä, kunnes jälleenmyyjä on maksanut laskun kokonaisuudessaan.
Fidelix Oy:llä säilyy kaikkien omien tuotteidensa tuoteoikeudet. Ohjelmistotuotteiden osalta jälleenmyyjä saa kohdekohtaisen käyttöoikeuden. Ohjelmistoa ei saa kopioida, käyttää tai myydä käyttökohteen lisäksi muualle.

10. Tuotteen takaisinlunastus
Fidelix Oy:llä ei ole velvollisuutta lunastaa tuotetta takaisin. Mikäli asiasta erikseen sovitaan, on takaisinlunastuksen yhteydessä sovittava erikseen hyvityksestä, jonka Fidelix Oy maksaa jälleenmyyjälle.
Lunastusmahdollisuus ei koske asiakaskohtaisia, erikseen kasattuja tai suunniteltuja tuotteita.

11. Tuotteen tarkastaminen
Jälleenmyyjä on velvollinen tarkastamaan tuotteen huolellisesti heti sen saadessaan. Kaikista virheistä on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti Fidelix Oy:lle. Muussa tapauksessa asiakkaan katsotaan hyväksyneen tuotteen sellaisenaan. Piilevistä virheistä on ilmoitettava kirjallisesti välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen.

12. Takuu
Fidelix Oy antaa takuun ja vastaa alla mainituin rajoituksin siitä, että toimitetulla tuotteella on ne ominaisuudet, jotka on kaupanteossa yhteisesti sovittu.
Virhevastuu ja takuu eivät koske virhettä tai vahinkoa, joka aiheutuu kokonaan tai osittain asiakkaan toimista tai sellaisen kolmannen henkilön toimista, jonka toiminnasta vastuu ja riski ovat asiakkaalla. Takuu ei ole voimassa jos:
a. tuotetta käytetään paikassa tai olosuhteissa, jota ei ole määritelty tuotteen käyttöpaikaksi
b. tuotetta käytetään muuhun tarkoituksen kuin mihin se on suunniteltu
c. tuotetta käytetään noudattamatta lakia, viranomaisten määräyksiä tai Fidelix Oy:n ohjeita (esimerkiksi koskien asennusta, käyttöönottoa tai käyttöä)
d. tuote on koottu tai asennettu virheellisesti tai noudattamatta hyvää teknistä tapaa ja ammattikäytäntöä, taikka sitä on käytetty ilman asianmukaista huoltoa
e. tuotteeseen on tehty muutoksia tai korjauksia ilman Fidelix Oy:n suostumusta
f. tuotetta on säilytetty väärin tai väärissä olosuhteissa
g. jälleenmyyjä tai kolmannet osapuolet ovat vastuussa vahingosta

Jälleenmyyjä vastaa käyttämiensä alihankkijoiden ja muiden henkilöiden toiminnasta ja laiminlyönneistä kuin omistaan. Fidelix Oyn laitteiden takuuaika on kaksi (2) vuotta tuotteen toimituspäivämäärästä lukien. Takuuaika tuotteille, jotka eivät ole Fidelix Oy:n itse valmistamia, määräytyy tilausvahvistuksen mukaisesti.

Virheen havaittuaan jälleenmyyjän tulee ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi. Mikäli vika on ilmennyt takuuajan puitteissa, Fidelix Oy:llä on velvollisuus korjata tai vaihtaa virheellinen tuote samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
Jälleenmyyjä vastaa itse täysimääräisesti tuotteen vaihtamisen yhteydessä mahdollisesti syntyvistä kustannuksista, kuten esimerkiksi laitteen irrottamisesta tai kuljettamisesta Fidelix Oy:n huoltoon. Korjatulla tai vaihdetulla tuotteella on takuuaikaa jäljellä saman verran kuin vaihdetulla tuotteella sitä oli jäljellä.

13. Vastuunrajoitus
Fidelix Oy:n vastuu on määritelty täysimääräisesti aiemmissa tämän sopimuksen kohdissa. Jälleenmyyjä luopuu muista vaatimuksistaan ja oikeuksistaan Fidelix Oy:tä kohtaan riippumatta niiden oikeudellisesta perusteesta, mukaan lukien oikeus hinnanalennukseen ja sopimuksen purkamiseen. Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta vain itse tuotteessa ilmenevästä vahingosta. Fidelix Oy:llä ei ole vastuuta välillisistä kustannuksista, jotka aiheutuvat vahingon syyn määrittämisestä tai asiantuntijoiden lausunnoista. Fidelix Oy ei ole vastuussa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista (kuten esimerkiksi tuotteen virheistä tai puutteista aiheutuneista vahingoista). Välillisellä vahingolla tarkoitetaan muun muassa seisonta-aikaa, tuotannon menetyksiä sekä saamatta jäänyttä voittoa.

Fidelix Oy:n vastuun rajoittamista tai poistamista koskevia ehtoja sovelletaan myös Fidelix Oy:n työntekijöiden oikeudelliseen vastuuseen. Näitä vahinkoja ei korvata, ellei Fidelix Oy tai ko. henkilö ole aiheuttanut niitä tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

14. Salassapitovelvollisuus
Jälleenmyyjä pitää salassa kolmannelta osapuolelta Fidelix Oy:n luottamuksellisen tiedon joka koskee Fidelix Oy:tä tai sen tuotteita tai asiakkaita. Jällenmyyjä ei käytä tällaista tietoa muutoin kuin tämän sopimuksen mukaisten tehtäviensä hoitamiseksi.

15. Ylivoimainen este
Fidelix Oy ei ole vastuussa mistään viipeestä tai vahingosta, joka syntyy ylivoimaisen esteen ilmetessä. Ylivoimaiseksi esteeksi tulkitaan yleisen sopimusoikeuden mukaiset Force Major -esteet.

16. Voimassaolo
Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Fidelix Oy:llä on oikeus muuttaa näitä toimitusehtoja milloin tahansa. Muutokset eivät koske jo tehtyjä toimitussopimuksia tai tilauksia.

17. Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Näihin toimitusehtoihin sekä tuotteiden ja palveluiden toimituksiin sovelletaan Suomen lakia. Toimitussopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet, joita ei pystytä keskinäisin neuvotteluin sopimaan ratkaistaan Vantaan käräjäoikeudessa.