Fidelix Fastighetsautomation EcoSmart

Fidelix EcoSmart logo

Ett smart sätt att energioptimera fastigheter

Öka värdet på fastigheten och optimera driftskostnaderna

Fidelix EcoSmart är ett system med artificiell intelligens för ökad i boende- och användarkomfort, effektivare tekniskt underhåll och optimerad energiåtgång – som betalar tillbaka sig anmärkningsvärt fort.

I vårt nordiska klimat tillhör kostnaden för uppvärmning en av de största posterna, där uppvärmningsproblem tar sig uttryck i stora skillnader i inomhusklimat mellan olika fastigheter. Motiva OY i Finland som är sakkunniga inom effektiv användning av energi påvisar i sina studier att det förekommer onödigt hög energianvändning i upp till 75 % av bostads byggnader.

Genom att rätta till obalansen i fastighetens värmehantering och undvika för stor uppvärmning går det att spara mycket av fastighetens energikostnader, vilket även ger en mindre miljöpåverkan.

Med hjälp av Fidelix EcoSmart tillför vi intelligens som ser till att byggnadens alla system samverkar och alltid är optimalt inställda. Detta smarta sätt att styra fastigheten återspeglas i behagligare inomhusklimat och en energibesparing som gör att avkastningen på investeringen är omedelbar.

Fidelix EcoSmart är ett smart val för fastighetsägaren och ger förutsättningar för en bättre framtid för vår planet!

Reagerar proaktivt på väderförändringar

Utnyttjar gratisenergi från elapparater, människor och solljus

Utnyttjar byggnadsmassan för värmelagring

Beaktar de faktiska inomhus förhållandena

Maximerar nyttan med återvinning på luftbehandlingsaggregat

Övervakar och ser till att byggnadens tekniska system samverkar med varandra

EcoSmart är ett intelligent system som energioptimerar fastigheter och skapar ett bättre inomhusklimat.

EcoSmarts funktioner baserar sig på data som samlas in från fastighetssystemet och en matematisk modell som utgår från dessa. Tack vare detta undviker vi att fastigheten gasar och bromsar samtidigt.

EcoSmarts automatik förenklar det tekniska underhållet

EcoSmart-fastigheten övervakar sig själv och kräver minimalt med underhåll. Fastighetsskötaren upptäcker snabbare fel och kan på ett effektivt och smart sätt hitta energitjuvar i fastigheten.

Fidelix brändikoriste

20%

EcoSmart’s savings potential of property’s heating energy cost.

EcoSmart ger en energibesparing mellan 10 och 40%

Genom att vi ser till att fastighetens olika system samverkar med varandra, och att vi nyttjar byggnadens förmåga att lagra energi, uppnår vi betydande energibesparingar. Byggnadens användningsområde, beskaffenhet och storlek påverkar storleken till kostnadsbesparingen. Lägre energikostnad ger ett lägre driftnetto och därigenom ett ökat fastighetsvärde.

EcoSmart är en säker investering som återbetalar sig snabbt.

Genom EcoSmart görs en energibesparing som är direkt kopplad till hög avkastning på investeringen. Exemplet till höger visar ett referensobjekt med EcoSmart i en fastighet med en uppvärmd area om 2000m2.

Fastighet Solkraften 3
Konstruktion Betong, Tegel
Verksamhet Kontor
Area 2000m2

EcoSmart installation 2011
Medelförbrukningar år 2006-2010 145 kWh / m2

Besparing
42 kWh / m2 vilkt ger år 2016
en total besparing om 420 MWh!

Hur omvandlar jag min fastighet till en intelligent EcoSmart-fastighet?

Befintliga objekt

Om fastigheten redan är utrustad med ett Fidelix FX-system räcker det med att aktivera den inbyggda EcoSmart-programvaran. I övriga fall där det förekommer styrsystem av annat fabrikat än Fidelix lönar det sig att börja med en kartläggning av automationssystemet i fastigheten. I båda fallen inleds vägen mot smarta energibesparingar med att vår expert bekantar sig med objektet, beräknar fastighetens besparingspotential och ger ett förslag om nödvändiga åtgärder.

Nybyggnation

Vid nybyggnation lönar det sig att integrera EcoSmart i fastigheten redan i planeringsskedet. Våra experter hjälper konsulterna om det effektivaste sättet att förverkliga lösningen. Ta kontakt med oss i ett så tidigt skede som möjligt för att försäkra dig om bästa möjliga slutresultat.